Fritspilsaftaler

Fritspilsaftale med Sønderborg Golfklub 2024

Mellem de underskrevne Sønderborg Golfklub (SGK) og Nordborg Golfklub (NGK) er indgået gensidig aftale om medlemmerne i de to klubbers adgang til spil på genpartens bane på nedenfor anførte betingelser.

Bemærk: Nordborg Golfklub opkræver 510 kr. til dækning af Mobilepay gebyr.

1. Kun fuldtidsmedlemmer og fuldt betalende medlemmer af SGK og NGK har adgang til aftalen.
2. For at deltage i aftalen skal spilleren have været medlem af nuværende hjemmeklub i minimum 3 år.
Tilflyttere som melder sig ind i en af de 2 klubber, og prøvemedlemmer som afslutter deres uddannelse og melder
sig ind i den klub, som de har været prøvemedlem i, er ikke omfattet af 3 års reglen. l tilfælde af at sådanne nye
medlemmer skifter medlemskab til den anden klub omfattet af denne aftale, træder 3 årsreglen automatisk i kraft.
3. Spilleretten er gældende for perioden 1. april 2024 til 31. oktober-2024.
4. For deltagelse i ordningen erlægges et årligt engangsbeløb på kr. 500,00. Beløbet er fast uanset tidspunktet for
medlemmets indtræden i ordningen.
5. Medlemmerne køber og betaler for fritspilsretten i egen hjemmeklub. For hver spillerettighed en klub sælger,
afregnes det fulde beløb til samarbejdspartneren den 1. november 2024.
6. Medlemmer af ordningen har fri adgang til brug af alle faciliteter på genpartens bane, herunder 18-huls bane, par-
3 bane og alle udendørs træningsfaciliteter.
7. Ved spil på genpartens bane skal medlemmerne registrere sig som greenfee spillere på lige vilkår med øvrige
greenfee spillere og med de rettigheder og pligter der gælder for greenfee spillere.
8. Spilleretten gælder alene private runder. Til åbne-/invitationsturneringer er betingelser og rettigheder som for
andre gæster.
9. Det er ikke muligt at blive medlem i samarbejdspartnerens “Klubber iKlubben”.
10. Ved salg af optionen, tilmelder hjemmeklubben medlemmet i en til formålet oprettet, statisk gruppe i GolfBox,
som er synlig i begge klubber.
11. Ved udmeldelse af golfklubben i løbet af sæsonen bortfalder medlemmets rettigheder i forhold til denne aftale.
lndbetalt gebyr tilbagebetales ikke.
12. Den enkelte klub fastlægger selv proceduren for salg af aftalen.
1,3. Øvrige indbyrdes generelle greenfeeaftaler vedrørende medlemmer, som ikke har fritspil, påvirkes ikke af denne
fritspilsaftale.

Efter aftalens udløb evalueres denne i de to klubber ud fra kriterier som bl.a. udnyttelse, banebelægning og økonomi
og en eventuel fornyelse af aftalen forhandles senest 31,. januar 2025.

 

Nordic Golf Circle fritspilsaftale

(Deltagende klubber benævnes aftalepartnere)

 1. Formål med aftalen
  1. At tilbyde fuldtidsmedlemmerne i aftalepartnernes golfklubber spilleret på hinandens baneanlæg, og derved skabe attraktive forhold og øge værdien af et fuldtidsmedlemskab for eksisterende klubmedlemmer.
  2. At tiltrække nye medlemmer til aftaleparternes golfklubber.
  3. At øge omsætningen i café, restaurant og proshop.
  4. Erfaringsudveksling mellem klubbernes manager og bestyrelser
 1. Indhold
  1. Aftaleparterne giver spilleret til aktive fuldtidsmedlemmer, med fulde spillerettigheder, af aftalepartnernes anlæg.
  2. Aftalen er alene en aftale mellem de deltagende klubber. Aftalen kan udvides til at omfatte andre klubber, hvis aftalepartnerne er enige herom.
  3. Spilleretten gælder aftaleparternes baneanlæg, indspilgreen og puttinggreen, når disse er åbne for hjemmeklubbens medlemmer og greenfeespillere.
  4. Bolde til driving range følger den enkelte aftalepartners regler herom
  5. Spilleretten gælder alene private runder, og gælder således ikke deltagelse i turneringer, Company days og andre aktiviteter, medmindre den enkelte aftalepartner giver tilladelse hertil.
  6. Den enkelte golfspiller fra aftaleparternes klubber skal følge de regler, der til enhver tid er gældende for greenfeespillere på aftaleparternes baneanlæg.
  7. Booking af starttider foregår efter gældende regler for hver enkelt aftalepartners baneanlæg.
  8. Spillere skal på forlangende af sekretariat, baneservice og/eller banepersonale forevise gyldigt fuldtidsmedlemsskab af NGC klub.
  9. Klubber i klubben kan i henhold til den enkelte klubs politik, bestille gunstart eller reservere tider mod et gebyr i størrelsesorden 100-150 kr. pr. deltager.
 1. Økonomi og begrænsninger
  1. Der er ingen økonomi mellem aftaleparterne, og der kan ikke rejses nogen form for økonomiske krav mellem aftaleparterne.
  2. For at undgå medlemmers spekulation i eventuelle forskelle i medlemsvilkår, er det aftalt, at medlemmer som skifter klub aftaleparterne imellem, ikke er omfattet af aftale om fritspil ordningen, før tidligst 2 år efter klubskiftet. Afgivende klub kan dispensere for karensperioden, hvis begrundelse for klubskifte vurderes at være objektiv, f.eks. flytning eller lignende.
  3. Antallet af runder er maksimeret til max 5 runder årligt og max 2 runder pr. 7 dage.
 1. Varighed og opsigelse
  1. Den gensidige spilleret gælder kun i perioden 1. april til 31. oktober.
  2. Aftalen kan opsiges med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Opsiges aftalen ikke, løber den uforandret videre det følgende kalenderår.
  3. Hvert år i september drøfter aftaleparterne aftalen med henblik på ændringer i forhold til den kommende sæson.
 1. Misligholdelse
  1. Overholder aftaleparterne ikke ordlyden i aftalen, kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel.
 1. Følgende klubber er omfattet af aftalen pr. 01.01.2023 (alfabetisk rækkefølge):
   • Birkemose
   • Blåvandshuk
   • Frederikshavn
   • Mollerup
   • Nordborg
   • Næstved
   • REE
   • Svendborg
   • Værebro
.
.